gebruikskwaliteit


Bij het begrip gebruikskwaliteit gaat het er eenvoudig om of de gebouwde omgeving, de huisvesting en de inrichting het dagelijks gebruik niet belemmeren. Bij een goede gebruikskwaliteit onderstéunen het gebouw en het interieur de dagelijkse werkzaamheden (wonen, werken, onderwijs, winkelen, recreëren etc.). In het beste geval verbéteren zij juist het dagelijks gebruik en de dagelijkse werkprocessen en zet de (fysieke) omgeving aan tot prestatieverbetering en welbevinden. De huisvesting kan dan als instrument ingezet worden om organisatiedoelen te verwezenlijken.

Omdat alleen ‘het béste geval’ goed genoeg is voor de klant betekent aandacht besteden aan de gebruikskwaliteit dat niet het gebouw en de vierkante meters bepalend zijn maar dat de gebruiker en het gebruik sturend zijn aan de vorm en inrichting van een gebouw.


natuurlijk ........ de gebruiker centraal

“Bij ons staat de gebruiker centraal”….. en de klant is koning". Iedereen zegt het, de dialoog aangaan is vanzelfsprekend. Iedereen vindt ‘de beleving’ belangrijk. Da’s mooi. Maar waar blijkt dat werkelijk uit en hoe is dat nou concreet en toetsbaar te maken voor uw klanten?

Wanneer de   “de gebruiker centraal” staat dienen aspecten rondom gebruikskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit vanaf de allereerste ontwikkeling en de initiatieffase meegenomen te worden. Aandacht voor de gebruikskwaliteit vormt dé basis voor flexibele, toegankelijke en duurzame huisvesting. Trends worden vanzelf weer ouderwets maar kwaliteit blijft. Herkenbaarheid, identiteit en gebruikskwaliteit (én vanzelfsprekend financiële-, beheer(s)- en onderhoudsaspecten zijn speerpunten bij de aandacht voor de gebruikskwaliteit. Faalkosten kunnen voorkomen worden omdat alle aspecten rondom gebruik, gebruikers en vormgeving vanaf de start van het project inzichtelijk zijn.

‘In een vroeg stadium aandacht besteden aan de gebruikskwaliteit van een gebouw betekent het slaan van een duurzame brug

tussen architectuur en interieur, tussen gebouw en gebruiker’.

huisvesting en inrichting op maat...

Consument- en organisatiegericht ontwerpen, ‘beleving’, ruimtelijke kwaliteit en gebruikskwaliteit zijn speerpunten bij de ontwikkeling van huisvestings- en inrichtingsvraagstukken. Dit beslaat bij uitstek het kennisgebied van een adviseur gebruikskwaliteit ‘gepokt en gemazeld’ in de interieurarchitectuur. Het gebruik en de gebruiker zijn uitgangspunt voor een huisvestingsadvies. De inzet van een adviseur gebruikskwaliteit resulteert voor de opdrachtgever in een huisvestingsadvies / inrichtingsadvies op maat.

Als senior heeft Marjon inmiddels goed inzicht in de drijfveren en wensen van opdrachtgevers en gebruikers én heeft kennis van inrichten, bouwen en regelgeving. Ze kan daarom, op alle niveaus en voor alle partijen, een goede sparringpartner zijn. Visie, vakkennis, verbeelding, vormgeving en visualisatie zijn voor haar gereedschappen voor een goed gebruikers-advies.

...door advies gebruikskwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit en gebruikskwaliteit vormen mede de basis van duurzame huisvesting en een tevreden eindgebruiker. Trends worden immers snel weer ouderwets maar kwaliteit blijft.

Marjon ontwikkelt concepten waarbij ze de gebruikerswensen, als adviseur, praktisch en, als ontwerper, esthetisch vertaalt. Het totale ontwerp- en uitvoeringstraject, vanaf het programma van eisen tot en met de oplevering en de begeleiding van opdrachtgevers en meewerkende disciplines, kan ze voor haar rekening nemen. Op basis van haar veelzijdige werkervaring kan Marjon de klant met raad en daad bijstaan op het gebied van de gebruikskwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, consumentgericht ontwerpen en organisatiegericht huisvesten.

voor wie ?

Voor huisvestingsadviseurs, ontwikkelaars en bouwmanagers biedt een adviseur gebruikskwaliteit, in alle projectfases, ondersteuning bij de inhoudelijke ontwikkeling van een bouwplan (nieuwbouw, renovatie en transformatie). Deze extra dienst geeft, naast de praktische begeleiding van het bouwmanagement, een onderscheidende meerwaarde aan de gebruikelijke dienstverlening.

Voor opdrachtgevers is de adviseur gebruikskwaliteit een sparringpartner tijdens de initiatieffase en de formulering van het PVE. Eveneens is de adviseur gebruikskwaliteit de bewaker van de beoogde gebruikskwaliteit tijdens de ontwerpfase / uitvoeringsfase en de toetser van de uitgangspunten bij de oplevering.


Woonadviescommissie

Het begrip gebruikskwaliteit wordt vooral gebruikt bij de advisering door de woonadviescommissies van Nederland. De woonadviescommissie in de gemeente Amersfoort toetst de gebruikskwaliteit van nieuwbouwwoningen, transformatieprojecten, gemeentelijke gebouwen en de leefomgeving. De 'Richtlijnen voor de woning en de woonomgeving' is het toetsinstrument om de gebruikskwaliteit te beoordelen. Het gaat om praktische gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, levensloopgeschiktheid, flexibiliteit, duurzaamheid en sociale veiligheid.


woonadviescommissie Amersfoort voorzitter
VN-verdrag en de inclusieve samenleving
levensloopgeschikt wonen toegankelijkheid gebruikskwaliteit

VACpunt Wonen

VACpunt Wonen is hét informatiepunt voor de gebruikskwaliteit van het wonen. Daarnaast is zij de landelijk koepel van lokale Adviescommissies Wonen, die op vrijwillige basis adviseren over nieuwbouw en bestaande bouw vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Zij ondersteunt de commissies onder meer door toetsinstrumenten te ontwikkelen, kennis te verzamelen en te analyseren en opleidingen voor commissieleden te verzorgen. In ca. 80 Nederlandse gemeenten is een Adviescommissie Wonen actief.

VACpunt Wonen is in 2018 de samenwerking aangegaan met SKG-IKOB.

https://www.vacpuntwonen.nl

Woonkeur

WoonKeur is het certificaat voor woontechnische kwaliteit. Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Een belangrijk aspect is dat een WoonKeur-woning levensloopbestendig is, d.w.z. dat als een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te verhuizen. Overheidsinstanties (gemeenten en provincies) kunnen belangrijke voorwaarden scheppen voor het realiseren voor woningen met de kwaliteit van WoonKeur.


http://www.woonkeur-skw.nl/

SKW-certificatie

Namens VACpunt Wonen is Marjon lid van de Raad van Advies van SKW- Certificatie.

De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van SKW. De Raad komt twee keer per jaar bijeen.

SKW Certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. Samen Kwaliteit Waarborgen 'SKW' ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid.https://www.skw-certificatie.nl/